DOPRAVA A PLATBA

Cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný za voľne predajný tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť cenu platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu. Ceny uvedené v e-shope môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.
 2. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou voľne predajného tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
 3. V prípade, ak si kupujúci objedná s voľne predajným tovarom dodanie tovaru na ním zvolenú adresu, k cene budú pripočítané náklady na dopravu alebo poštovné podľa zvoleného spôsobu dodania.
 4. Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a jej výška je uvedená v e-shope. V prípade, ak objednaný voľne predajný tovar bude hmotnostne presahovať hmotnosť 10 kg alebo množstvo voľne predajného tovaru bude presahovať možnosť zabalenia voľne predajného tovaru do jedného balíka, bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu o prekročení daného váhového či veľkostného limitu a bude doúčtované dodatočné poštovné a balné v konkrétnej výške k danému množstvu objednaného voľne predajného tovaru a jeho váhe.
 5. Všetky ceny voľne predajných tovarov a všetky ostatné poplatky v objednávke aj e-shope sú uvedené vrátane DPH. Kúpnu cenu za objednaný voľne predajný tovar môže kupujúci uhradiť:
 6. pri osobnom odbere v hotovosti,
 7. dobierkou, čiže v hotovosti doručovateľovi pri preberaní tovaru,
 8. platbou prevodom na účet predávajúceho.
 9. Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje žiaden poplatok.
 10. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu spôsobom ktorý si zvolí v objednávke, avšak najneskôr pri odbere objednávky.
 11. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom voľne predajnom tovare nie je uvedené inak.
 12. Úhradou sa rozumie moment zaplatenia celej ceny predávajúcemu.
 13. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke, pokiaľ v objednávke nezvolil spôsob osobného odberu.

Dodacie podmienky

 1. Dostupnosť voľne predajného tovaru je uvedená pri každom voľne predajnom tovare v e-shope.
 2. Ak sa predávajúci a kupujúci v zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať kupujúcemu bezodkladne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy. Predávajúci objednaný voľne predajný tovar expeduje spravidla do dvoch (2) pracovných dní po potvrdení objednávky.
 3. Ak predávajúci neplnil svoj záväzok dodať voľne predajný tovar v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho písomne vyzve, aby voľne predaný tovar dodal v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá voľne predajný tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote uvedenej v písomnej výzve kupujúceho, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 4. Ak sa v objednávke nachádza viacero voľne predajných tovarov a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom informuje kupujúceho a navrhne mu možnosť čiastočného dodania voľne predajného tovaru.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto uvedené v objednávke, do ktorého je voľne predajný tovar objednaný.
 6. Náklady spojené s vynáškou voľne predajného tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
 7. Prevzatie voľne predajného tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí voľne predajného tovaru, resp. v iný dohodnutý termín, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a dodávku nezaplateného voľne predajného tovaru.
 8. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k voľne predajnému tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny. Do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny voľne predajného tovaru nesmie kupujúci voľne predajný tovar previesť na tretiu osobu, spotrebovať, poškodiť ani zaťažiť právom tretej osoby.
 9. Nebezpečenstvo škody na voľne predajnom tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme voľne predajný tovar od predávajúceho alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s voľne predajným tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že voľne predajný tovar neprevezme.
 10. Kupujúci je  povinný  skontrolovať  zásielku,  teda  voľne predajný tovar  ako  aj  jeho  obal  hneď  po doručení.  V prípade,  že  kupujúci  zistí,  že  voľne predajný tovar  alebo  obal  voľne predajného tovaru  je  mechanicky poškodený,  je  povinný  túto  skutočnosť  oznámiť  dopravcovi  a za  jeho  prítomnosti skontrolovať stav voľne predajného tovaru. V prípade zistenia poškodenia voľne predajného tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť  záznam  o rozsahu  a povahe  poškodenia  voľne predajného tovaru,  ktorého  správnosť  potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady voľne predajného tovaru, zľavu na voľne predajný tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád voľne predajného tovaru, dodať kupujúcemu nový voľne predajný tovar.
 11. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim momentom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa viaceré tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.