VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY – VEĽKOOBCHOD

Článok I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) upravujú právne vzťahy a povinnosti medzi spoločnosťou BLACK AREA s. r. o., so sídlom Heyrovského 4638/7, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač, IČO: 52 489 167, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 138775/B a kupujúcim pri dodávaní tovarov kupujúcemu na základe kúpnych zmlúv.
 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa nevzťahujú na dodávanie tovaru fyzickým osobám – spotrebiteľom, ktorí nakupujú tovar a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Článok II. Definícia základných pojmov

 1. Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť BLACK AREA s. r. o., so sídlom Heyrovského 4638/7, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač, IČO: 52 489 167, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 138775/B
 2. Kupujúcim sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar a pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania alebo právnická osoba, a ktorá objednala alebo má záujem objednať tovar od kupujúceho v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. Sídlom alebo adresou predávajúceho sa rozumie Heyrovského 4638/7, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač.
 4. E-mailovou adresou predávajúceho sa rozumie obchod@blackarea.eu.
 5. Telefónnym číslom predávajúceho sa rozumie 0910 527 007.
 6. Účtom predávajúceho sa rozumie bankový účet IBAN: SK91 1100 0000 0029 4307 3538, vedený v Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
 7. E-shopom sa rozumie internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na internetovej doméne www.blackarea.eu.
 8. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi predávajúcim a kupujúcim.
 9. Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 10. Tovarom sa rozumie kontrolovaný tovar a voľne predajný tovar, ktorý je uvedený v e-shope a ktorý môže byť predmetom objednávky kupujúceho.
 11. Kontrolovaným tovarom sa v zmysle zákona č. 190/2003 Z .z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozumie tovar, ktorý môže byť predmetom zmluvy uzavretej len s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva. Predávajúci je oprávnený rozšíriť sortiment kontrolovaného tovaru aj o iný druh tovaru, ktorý nie je uvedený v tomto bode.
 12. Voľne predajným tovarom sa rozumie ostatný tovar okrem kontrolovaného tovaru.
 13. Objednávkou sa rozumie úkon kupujúceho, ktorý prostredníctvom e-shopu vyjadruje svoju vôľu uzavrieť s predávajúcim zmluvu.

Článok III. Predaj tovaru

 1. Kupujúci si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu, a to podľa pokynov uvedených v e-shope.
 2. Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné.
 3. Kupujúci má právo stornovať svoju objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim.
 4. Popis konkrétneho tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené v e-shope.
 5. Nákup kontrolovaného tovaru je podmienený registráciou. Kupujúci je pri registrácií pre nákup kontrolovaného tovaru povinný vyplniť údaje, ktoré od neho vyžaduje registračný formulár v e-shope a to predovšetkým:
 6. meno a priezvisko,
 7. číslo telefónu,
 8. e-mail,
 9. názov právnickej osoby alebo obchodné meno spoločnosti,
 10. heslo,
 11. sken originál výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo Živnostenského registra Slovenskej republiky,
 12. sken originálu oboch strán zbrojnej licencie.

Po zadaní údajov a zakliknutí kolónky „REGISTROVAŤ“ v e-shope odošle kupujúci predávajúcemu registračný formulár, na základe ktorého bude predávajúci kontaktovať kupujúceho pre potvrdenie a dokončenie registrácie.

 1. Nákup voľne predajného tovaru nie je podmienený registráciou. Kupujúci je pri nákupe voľne predajného tovaru povinný úplne a pravdivo vyplniť údaje, ktoré od neho e-shop vyžaduje.
 2. Po zakliknutí kolónky „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“ v e-shope pri konkrétnom tovare sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka kupujúceho. Nákupný košík kupujúceho je kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícií na nahliadnutie.
 3. V náhľade nákupného košíka si kupujúci zvolí spôsob dopravy tovaru a to buď:
 4. osobný odber v sídle predávajúceho,
 5. týždenný rozvoz
 6. doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.
 7. doručenie prostredníctvom kuriéra.

Následne si kupujúci vyberie jednu z platobných možností, ktoré predávajúci ponúka. Možnosť dopravy prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérom pre kontrolovaný tovar je vylúčená.

 1. Pred dokončením objednávky je kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a vyjadriť s nimi súhlas a toto oboznámenie a súhlas potvrdiť zakliknutím príslušnej kolónky v e-shope.
 2. Objednávku kupujúci dokončí zakliknutím kolónky „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ v e-shope.
 3. Odoslaním objednávky zakliknutím kolónky „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ v e-shope kupujúci zároveň potvrdzuje, že bol predávajúcim informovaný o vlastnostiach tovaru a jeho kúpnej cene, ktorú je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť.
 4. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho zadanú v objednávke.
 5. Doručením potvrdenia objednávky kupujúcemu vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
 6. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane ceny až do zverejnenia novej ponuky alebo cenníka v e-shope.
 7. Zmluvu možno meniť len na základe dohody zmluvných strán.
 8. V prípade akýchkoľvek problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom kontaktov uvedených v e-shope.

Článok IV. Základné povinnosti zmluvných strán       

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu tovaru.

Článok V. Cena a platobne podmienky

 1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu. Ceny uvedené v e-shope môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v e-shope.
 2. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
 3. V prípade, ak si kupujúci objedná s tovarom dodanie tovaru na ním zvolenú adresu, k cene budú pripočítané náklady na dopravu alebo poštovné podľa zvoleného spôsobu dodania.
 4. Všetky ceny tovarov a všetky ostatné poplatky v objednávke aj e-shope sú uvedené ako ceny bez DPH a ceny vrátane DPH.
 5. Kúpnu cenu za objednaný tovar môže kupujúci uhradiť:
 6. pri osobnom odbere tovaru v hotovosti,
 7. dobierkou, čiže v hotovosti doručovateľovi pri preberaní tovaru, ak ide o voľne predajný tovar
 8. platbou prevodom na účet predávajúceho.
 9. Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje žiaden poplatok.
 10. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu spôsobom, ktorý si zvolí v objednávke, avšak najneskôr pri prevzatí tovaru.
 11. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom voľne predajnom tovare nie je uvedené inak.
 12. Kupujúci je povinný pri každej platbe na bankový účet uviesť aj variabilný symbol, ktorý je uvedený na príslušnej faktúre.
 13. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke, pokiaľ v objednávke nezvolil spôsob osobného odberu.

Článok VI. Stornovanie objednávky

 1. Kupujúci môže stornovať objednávku, ktorá ešte nebola vybavená najneskôr v deň odoslania objednávky, zaslaním žiadosti na emailovú adresu predávajúceho. Za storno objednávky podľa predchádzajúcej vety si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky. V prípade uhradenej kúpnej ceny predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote štrnásť (14) kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.
 2. V prípade, ak kupujúci stornuje objednávku v čase od jej potvrdenia predávajúcim do dodania tovaru, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady spojené s realizáciou predmetnej objednávky.
 3. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky, písomne alebo e-mailom. V prípade, ak kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do štrnástich (14) kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.

Článok VII. Dodacie podmienky

 1. Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare v e-shope.
 2. Ak sa predávajúci a kupujúci v zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar bezodkladne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.
 3. Ak predávajúci neplnil svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa bodu 2 tohto článku, kupujúci ho písomne vyzve, aby tovar dodal v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote uvedenej v písomnej výzve kupujúceho, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 4. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom informuje kupujúceho a navrhne mu možnosť čiastočného dodania tovaru.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto uvedené v objednávke, do ktorého je tovar objednaný.
 6. V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, osobné prevzatie tovaru bude umožnené iba:
 7. štatutárnemu orgánu právnickej osoby, ktorý sa preukáže dokladom totožnosti a originálom alebo úradne overenou kópiou aktuálneho výpisu z príslušného verejného registra alebo evidencie, v ktorej je zapísaná
 8. osobe, ktorá sa preukáže plnomocenstvom udeleným touto právnickou osobou s úradne osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu a kópiou aktuálneho výpisu z verejného registra alebo evidencie, v ktorej je zapísaná.

V prípade, ak kupujúci – právnická osoba doklady uvedené vyššie pri prevzatí tovaru nepredloží, môže predávajúci odmietnuť tovar vydať.

 1. Náklady spojené s vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
 2. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny a poplatkov, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, resp. v iný dohodnutý termín, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a dodávku nezaplateného tovaru.
 3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny. Do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny tovaru nesmie kupujúci tovar previesť na tretiu osobu, spotrebovať, poškodiť ani zaťažiť právom tretej osoby.
 4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
 5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku – tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi alebo kuriérovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca alebo kuriér. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru, dodať kupujúcemu nový tovar.
 6. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim momentom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme objednaný tovar.

Článok VIII. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Kupujúci má právo najmä:
 2. na dodanie tovaru predávajúcim riadne a včas v množstve, akosti a vyhotovení dohodnutom v zmluve
 3. Kupujúci je povinný najmä:
 4. poskytnúť dohodnuté spolupôsobenie pre predávajúceho,
 5. prevziať od predávajúceho tovar,
 6. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu tovaru a súvisiace poplatky,
 7. prezrieť tovar pri jeho prevzatí,
 8. Predávajúci je povinný najmä:
 9. dodať tovar kupujúcemu riadne a včas v množstve, akosti a vyhotovení dohodnutom v zmluve,
 10. previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru
 11. poskytnúť kupujúcemu sprievodné doklady,
 12. odstrániť riadne a včas oznámené vady, na ktoré sa vzťahuje jeho zodpovednosť za vady a dohodnúť lehotu na ich odstránenie.

Článok IX. Zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa ustanovení Obchodného zákonníka o zodpovednosti za vady predmetu kúpy.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vady stanú zjavnými až po tomto čase.
 3. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len ak preukáže, že tieto vedy mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 4. Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu potom, ako kupujúci vadu zistil alebo mohol zistiť. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné označenie vady a požadovaný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru.
 5. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet:
 6. osobne na adrese sídla predávajúceho,
 7. elektronickým podaním na e-mailovú adresu predávajúceho,
 8. písomným podaním zaslaným doporučene na adresu predávajúceho.
 9. Tovar zaslaný (vrátený) kupujúcim na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča kupujúcemu reklamovaný tovar poistiť.
 10. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak.
 11. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v lehote do šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej riadneho uplatnenia.
 12. Kupujúci nemá nároky zo zodpovednosti za tie vady, na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, vedel alebo musel vedieť.
 13. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
 14. Nárok zo zodpovednosti za vady zaniká, ak kupujúci neoznámil vady tovaru a svoj nárok na zo zodpovednosti riadne a včas.
 15. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené:
 16. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 17. používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 18. používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie, návodom na obsluhu alebo údržbu
 19. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 20. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými na území Slovenskej republiky,
 21. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 22. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 23. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 24. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 25. Nároky zo zodpovednosti za vady sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok X. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcheo

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do štrnástich (14) dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 2. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v tejto zmluve a v Obchodnom zákonníku.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a to predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných platných právnych predpisov, ak tieto Všeobecné obchodné podmienky neobsahujú inú úpravu.
 2. Kontrolovaný tovar je určený na predaj, na civilnom trhu územia Slovenskej republiky a jeho vývoz mimo územie Slovenskej republiky je zakázaný. V prípade, ak má kupujúci záujem vyviesť kontrolovaný tovar mimo územia Slovenskej republiky, musí kontaktovať predávajúceho a získať jeho písomný súhlas.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu tými Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré boli platné a účinné v momente odoslania objednávky kupujúcim a sú prístupné v e-shope predávajúceho.
 4. Kupujúci nie je oprávnený previesť akékoľvek svoje práva vyplývajúce zo zmluvy na akúkoľvek tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti predávajúceho.
 5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok a zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení zmluvy a/alebo týchto Všeobecných obchodných podmienok je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej platne uzatvorenej zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany zmluvy. Osobitne dohodnuté zmluvné podmienky zmluvy dohodnuté písomne alebo e-mailom medzi kupujúcim a predávajúcim majú prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 7. Ochrana osobných údajov kupujúceho je upravená v e-shope predávajúceho tu.
 8. Akýchkoľvek spory medzi predávajúcim a kupujúcim týkajúce sa práv a povinností vyplývajúcich z týchto Všeobecných obchodných podmienok a/alebo zmluvy, ich platnosti alebo výkladu, budú prejednané a rozhodnuté všeobecnými súdmi v Slovenskej republike príslušnými podľa ustanovení zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
 9. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.4.2020