VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy a povinnosti medzi spoločnosťou BLACK AREA s. r. o., so sídlom Heyrovského 4638/7, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač, IČO: 52 489 167, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 138775/B a kupujúcim, ako fyzickou osobou, ktorá nakupuje tovar a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 2. Tieto VOP sú súčasťou každej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho.

Článok II. Definície základných pojmov

 1. Predávajúci je obchodná spoločnosť BLACK AREA s. r. o., so sídlom Heyrovského 4638/7, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač, IČO: 52 489 167, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 138775/B.
 2. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. V prípade, ak kupujúci v objednávkovom formulári v e-shope uvedie názov právnickej osoby alebo obchodné meno spoločnosti, IČO, DIČ alebo IČ DPH nebude považovaný za kupujúceho v zmysle týchto VOP a jeho objednávka bude spracovaná podľa Obchodných podmienok pre podnikateľov.
 3. Sídlom alebo adresou predávajúceho sa rozumie Heyrovského 4638/7, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač.
 4. E-mailovou adresou predávajúceho sa rozumie obchod@blackarea.eu.
 5. Telefónnym číslom predávajúceho sa rozumie 0910 527 007.
 6. E-shopom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný predávajúcim a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na internetovej doméne www.blackarea.eu.
 7. Zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím e-shopu, elektronickej pošty, telefónu a pod.
 8. Tovarom sa rozumie kontrolovaný tovar a voľne predajný tovar, ktorý je dostupný v e-shope v čase zadania objednávky a ktorý môže byť predmetom objednávky alebo rezervácie kupujúceho.
 9. Kontrolovaným tovarom sa v zmysle zákona č. 190/2003 Z .z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozumie tovar, na ktorý sa nesmie uzatvárať zmluva na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to :
 10. zbrane kategórie A,
 11. zbrane kategórie B,
 12. zbrane kategórie C,
 13. strelivo do týchto zbraní,
 14. expanzné zbrane,
 15. zbrane, ktoré boli znehodnotené zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C,
 16. a zbrane kategórie D uvedené v § 7 ods. 1 písm. l) zákona č. 190/2003 Z .z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predávajúci je oprávnený rozšíriť sortiment kontrolovaného tovaru aj o iný druh tovaru, ktorý nie je uvedený v tomto bode VOP.

 1. Voľne predajným tovarom sa rozumie ostatný tovar okrem kontrolovaného tovaru.
 2. Objednávkou sa rozumie úkon kupujúceho, ktorý prostredníctvom e-shopu vyjadruje svoju vôľu uzavrieť s predávajúcim zmluvu.
 3. Rezerváciou sa rozumie rezervovanie kontrolovaného tovaru prostredníctvom e-shopu v predajni predajcu, pričom rezervácia nie je považovaná za záväzný návrh na uzavretie zmluvy.

Článok III. Predaj voľne predajného tovaru

 1. Kupujúci si objednáva voľne predajný tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu a to podľa pokynov uvedených v e-shope.
 2. Všetky prijaté objednávky sú považované za návrhy na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné.
 3. Kupujúci má právo stornovať svoju objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim.
 4. Popis konkrétneho voľne predajného tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené v e-shope.
 5. Nákup voľne predajného tovaru nie je podmienený registráciou. Kupujúci je pri nákupe voľne predajného tovaru povinný úplne a pravdivo vyplniť údaje, ktoré od neho e-shop vyžaduje.
 6. Pri registrácii v e-shope je kupujúci povinný úplne a pravdivo vyplniť údaje, ktoré od neho e-shop vyžaduje.
 7. Po zakliknutí kolónky „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“ v e-shope pri konkrétnom tovare sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka kupujúceho. Nákupný košík kupujúceho je kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícií na nahliadnutie.
 8. V náhľade nákupného košíka si kupujúci zvolí spôsob dopravy voľne predajného tovaru podľa možnosti, ktoré predávajúci ponúka.
 9. K cenám za voľne predajný tovar, DPH a pod. sa pripočítava aj cena za dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje viacero spôsobov dopravy.
 10. Pred dokončením objednávky je kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím príslušnej kolónky v e-shope.
 11. Objednávku kupujúci dokončí zakliknutím kolónky „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ v e-shope.
 12. Odoslaním objednávky zakliknutím kolónky „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ v e-shope kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil, bol predávajúcim informovaný o vlastnostiach voľne predajného tovaru a predajnej cene, ktorú je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť.
 13. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho zadanú v objednávke.
 14. Doručením potvrdenia objednávky kupujúcemu vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim zmluva, ktorá je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 15. Predávajúci je viazaný svojou ponukou voľne predajných tovarov vrátane ceny v e-shope až do zverejnenia novej ponuky alebo cenníka v e-shope.
 16. Zmluvu možno meniť len na základe dohody zmluvných strán.
 17. V prípade akýchkoľvek problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom kontaktov uvedených v e-shope.

Článok IV. Rezervácia kontrolovaného tovaru

 1. Kupujúci si môže kontrolovaný tovar rezervovať u predávajúceho prostredníctvom e-shopu.
 2. Popis konkrétneho kontrolovaného tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena uvedené v e-shope slúžia len pre orientáciu kupujúceho v ponuke tovarov predávajúceho.
 3. Rezervácia kontrolovaného tovaru nie je podmienená registráciou. Kupujúci je pri rezervácií kontrolovaného tovaru povinný vyplniť údaje, ktoré od neho e-shop vyžaduje.
 4. Kupujúci si rezervuje kontrolovaný tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu a to podľa pokynov uvedených v tomto e-shope.
 5. Po zakliknutí kolónky „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“ pri konkrétnom kontrolovanom tovare sa kontrolovaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka kupujúceho. Nákupný košík kupujúceho je kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania rezervácie k dispozícií na nahliadnutie.
 6. V prípade, ak kupujúci vloží do košíka kontrolovaný tovar spolu s voľne predajným tovarom, objednávku bude možné vybaviť len v prípade, ak kontrolovaný tovar z košíka odstráni alebo zvolí možnosť „Osobný odber“.
 7. V náhľade nákupného košíka kupujúci vyplní údaje požadované predávajúcim pre rezerváciu kontrolovaného tovaru.
 8. Pred dokončením rezervácie je kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím kolónky „Prečítal som si a súhlasím s podmienkami“.
 9. Rezerváciu kupujúci dokončí zakliknutím kolónky „REZERVOVAŤ“ v e-shope.
 10. Prijatie rezervácie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho zadanú pri rezervácií.
 11. Predaj kontrolovaného tovaru sa uskutoční vždy výlučne osobne, za osobnej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho a to buď v sídle predávajúceho alebo po dohode na osobnom stretnutí so zástupcami predávajúceho.

Článok V. Cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný za voľne predajný tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť cenu platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu. Ceny uvedené v e-shope môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.
 2. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou voľne predajného tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
 3. V prípade, ak si kupujúci objedná s voľne predajným tovarom dodanie tovaru na ním zvolenú adresu, k cene budú pripočítané náklady na dopravu alebo poštovné podľa zvoleného spôsobu dodania.
 4. Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a jej výška je uvedená v e-shope. V prípade, ak objednaný voľne predajný tovar bude hmotnostne presahovať hmotnosť 10 kg alebo množstvo voľne predajného tovaru bude presahovať možnosť zabalenia voľne predajného tovaru do jedného balíka, bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu o prekročení daného váhového či veľkostného limitu a bude doúčtované dodatočné poštovné a balné v konkrétnej výške k danému množstvu objednaného voľne predajného tovaru a jeho váhe.
 5. Všetky ceny voľne predajných tovarov a všetky ostatné poplatky v objednávke aj e-shope sú uvedené vrátane DPH. Kúpnu cenu za objednaný voľne predajný tovar môže kupujúci uhradiť:
 6. pri osobnom odbere v hotovosti,
 7. dobierkou, čiže v hotovosti doručovateľovi pri preberaní tovaru,
 8. platbou prevodom na účet predávajúceho.
 9. Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje žiaden poplatok.
 10. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu spôsobom ktorý si zvolí v objednávke, avšak najneskôr pri odbere objednávky.
 11. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom voľne predajnom tovare nie je uvedené inak.
 12. Úhradou sa rozumie moment zaplatenia celej ceny predávajúcemu.
 13. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke, pokiaľ v objednávke nezvolil spôsob osobného odberu.

Článok VI. Dodacie podmienky

 1. Dostupnosť voľne predajného tovaru je uvedená pri každom voľne predajnom tovare v e-shope.
 2. Ak sa predávajúci a kupujúci v zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať kupujúcemu bezodkladne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy. Predávajúci objednaný voľne predajný tovar expeduje spravidla do dvoch (2) pracovných dní po potvrdení objednávky.
 3. Ak predávajúci neplnil svoj záväzok dodať voľne predajný tovar v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho písomne vyzve, aby voľne predaný tovar dodal v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá voľne predajný tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote uvedenej v písomnej výzve kupujúceho, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 4. Ak sa v objednávke nachádza viacero voľne predajných tovarov a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom informuje kupujúceho a navrhne mu možnosť čiastočného dodania voľne predajného tovaru.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto uvedené v objednávke, do ktorého je voľne predajný tovar objednaný.
 6. Náklady spojené s vynáškou voľne predajného tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
 7. Prevzatie voľne predajného tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí voľne predajného tovaru, resp. v iný dohodnutý termín, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a dodávku nezaplateného voľne predajného tovaru.
 8. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k voľne predajnému tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny. Do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny voľne predajného tovaru nesmie kupujúci voľne predajný tovar previesť na tretiu osobu, spotrebovať, poškodiť ani zaťažiť právom tretej osoby.
 9. Nebezpečenstvo škody na voľne predajnom tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme voľne predajný tovar od predávajúceho alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s voľne predajným tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že voľne predajný tovar neprevezme.
 10. Kupujúci je  povinný  skontrolovať  zásielku,  teda  voľne predajný tovar  ako  aj  jeho  obal  hneď  po doručení.  V prípade,  že  kupujúci  zistí,  že  voľne predajný tovar  alebo  obal  voľne predajného tovaru  je  mechanicky poškodený,  je  povinný  túto  skutočnosť  oznámiť  dopravcovi  a za  jeho  prítomnosti skontrolovať stav voľne predajného tovaru. V prípade zistenia poškodenia voľne predajného tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť  záznam  o rozsahu  a povahe  poškodenia  voľne predajného tovaru,  ktorého  správnosť  potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady voľne predajného tovaru, zľavu na voľne predajný tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád voľne predajného tovaru, dodať kupujúcemu nový voľne predajný tovar.
 11. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim momentom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa viaceré tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Článok VII. Záruka, zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákonom č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Záručná doba na tovar je dvadsaťštyri (24) mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby.
 2. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia tovaru, ktoré:
  1. vznikli nesprávnou manipuláciou, uskladnením alebo nesprávnym používaním tovaru;
 3. vznikli mechanickým poškodením tovaru kupujúcim;
 4. vznikli neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami alebo náhodou skazou alebo náhodným zhoršením;
 5. vznikli elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok;
 6. vznikli používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené;
 7. vznikli používaním tovaru v rozpore s návodom na obsluhu alebo údržbu tovaru,
 8. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 9. ak tovar bol poškodený používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami;
 10. neboli riadne reklamované u predávajúceho v záručnej dobe;
 11. sú zjavné vady, ktoré kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi predávajúcemu alebo
 12. vznikli poškodením vodou alebo ohňom alebo v dôsledku okolností vyššej moci.
 13. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
 14. V prípade, ak nie je zásielka s tovarom úplná, kupujúci je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu po prevzatí zásielky. V prípade, ak kupujúci neúplnosť zásielky s tovarom neoznámi predávajúcemu včas, jeho práva z titulu neúplnosti zásielky z tovarom zanikajú.
 15. Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu potom, ako kupujúci vadu zistil alebo mohol zistiť. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné označenie vady a požadovaný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru. Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť kupujúcemu tovar za účelom posúdenia vady spolu s dokladmi k tovaru a dokladom o kúpe.
 16. Ak kupujúci zistí, že tovar má vady, ktoré neboli zjavné pri prebratí zásielky, prípadne zásielka neobsahuje všetok kupujúcim objednaný a zaplatený tovar, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 48 hodín po prevzatí zásielky, oznámiť na kontaktnú e-mailovú adresu predávajúceho. Po márnom uplynutí tejto lehoty reklamácia predávajúcim uznaná nebude. V prípade, ak vada tovaru (najmä krehkého) spočíva v jeho poškodení, kupujúci spolu s reklamáciou zašle predávajúcemu dokumentáciu osvedčujúcu jeho tvrdenia uvedené v reklamácii – fotodokumentáciu, prípadne videozáznam poškodeného tovaru.
 17. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet:
 18. osobne na adrese sídla predávajúceho,
 19. elektronickým podaním na e-mailovú adresu predávajúceho,
 20. písomným podaním zaslaným doporučene na adresu predávajúceho.
 21. Ak má reklamovaný tovar vadu, má kupujúci nasledovné práva:
  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 22. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy). Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 23. ak sa na výrobku opätovne vyskytla tá istá vada po oprave alebo väčší počet vád súčasne, má zákazník počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách (v záujme urýchleného vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci mal písomné potvrdenie zo servisu o treťom výskyte tej istej vady). Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
 24. doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
 25. Predávajúci je povinný do dvoch (2) pracovných dní oznámiť kupujúcemu prijatie reklamácie a ďalší postup predávajúceho pri jej vybavovaní; pre posúdenie oprávnenosti reklamácie kvalitatívnej vady tovaru je spravidla potrebné reklamovaný tovar zaslať Predávajúcemu. Na výzvu predávajúceho je kupujúci povinný zaslať mu reklamovaný tovar na posúdenie; vrátený tovar musí byť zaslaný späť vhodne zabalený v obale chrániacom ho pred poškodením počas dopravy a musí byť zaslaný doporučene.
 26. Predávajúci, bez odborného posúdenia výrobcu, môže reklamáciu kvality tovaru uznať len v prípade, ak tovar vykazuje vady, ktoré sú zrejmé už pri bežnom senzorickom posúdení predávajúcim; ostatné kvalitatívne reklamácie tovaru si vyžadujú odborné posúdenie výrobcom, ktorý rozhodne spôsobom záväzným pre predávajúceho o uznaní alebo zamietnutí reklamácie. Výsledok odborného posúdenia reklamovaného tovaru spolu s rozhodnutím o spôsobe vybavenia reklamácie oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od obdržania výsledku odborného posúdenia.
 27. Predávajúci vybaví reklamáciu do tridsiatich (30) kalendárnych dní od jej doručenia. V prípade, ak sa tak nestane má kupujúci právo požadovať zaslanie nového bezchybného výrobku alebo zrušenie kúpnej zmluvy a vrátenie kupujúcemu zaplatenej ceny výrobku.
 28. Kupujúci potvrdzuje, že bol zo strany predávajúceho riadne poučený o svojich právach ktoré mu vyplývajú z ustanovení 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovení § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ustanovenia § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.
 29. Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať postupom upraveným zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov – Slovenskej obchodnej inšpekcii, Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava – Ružinov. Podmienky a postup pre alternatívne riešenie sporu a vzor návrhu je uvedený na stránke www.soi.sk, v časti alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov. Kupujúci zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde kupujúci na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Článok VIII. Práva a povinnosti

 1. Predávajúci je povinný tovar, ktorý je predmetom zmluvy, kupujúcemu dodať a previesť na neho vlastnícke právo.
 2. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu tovaru.

Článok IX. Poučenie spotrebiteľa  o práve odstúpiť od zmluvy

 1. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu posledný deň lehoty.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný tovar vrátiť osobne predávajúcemu na adresu uvedenú v týchto VOP, tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť čistý, v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.
 3. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa článku IX. bod. 1. týchto VOP uplatňuje spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy nasledovne:
 4. písomne na adrese predávajúceho uvedenej v týchto VOP,
 5. prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese uvedenej v týchto VOP,
 6. osobne na adrese predávajúceho uvedenej v týchto VOP,
 7. Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy podľa článku IX. od 1. týchto VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP.
 8. Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia.
 9. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť.
 10. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť. Pokiaľ bol tovar vrátený poškodený alebo opotrebovaný, má Predávajúci právo na náhradu škody, ktoré si môže jednostranne započítať voči pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 11. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
 12. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 13. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 14. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 15. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 16. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 17. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Článok X. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a to predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z..
 2. Orgánom dozoru nad dodržiavaním všeobecne záväzných predpisov na ochranu kupujúceho pri predaji tovaru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI):

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č.: 02/ 58272 172-3

fax č.: 02/ 58272 170

webové sídlo: http://www.soi.sk

 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho je upravená v e-shope predávajúceho tu.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny VOP, sa riadi celý proces nákupu tými VOP, ktoré boli platné a účinné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné v e-shope predávajúceho.
 3. Akýchkoľvek spory medzi predávajúcim a kupujúcim týkajúce sa práv a povinností vyplývajúcich z týchto Všeobecných obchodných podmienok a/alebo zmluvy, ich platnosti alebo výkladu, budú prejednané a rozhodnuté všeobecnými súdmi v Slovenskej republike príslušnými podľa ustanovení zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
 4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP alebo zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP a zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 5. Tieto VOP vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.4.2020 .